Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Staad
Versie juli 2021
 
1. Algemeen
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Staad: Staad Groep B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen; 
Wederpartij: de wederpartij van Staad;
Partijen: de partijen bij de te sluiten overeenkomst;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.
1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten – alsmede op de fase daaraan voorafgaande – die Staad doet aan respectievelijk sluit met Wederpartij. Zij zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten. Voorts zijn zij van toepassing op alle vormen van dienstverlening door (een werknemer van) Staad aan (een werknemer van) Wederpartij welke (enigszins) verband houdt met de hiervoor in de eerste zin genoemde overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het kosteloos verstrekken van technisch advies). 
1.3 Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van Wederpartij niet gelden, behoudens indien en voor zover zij schriftelijk en nadrukkelijk door Staad zijn aanvaard. Een afwijkend(e) beding (voorwaarde) geldt uitsluitend voor het geval de afwijking schriftelijk is overeengekomen. 
1.4 Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte machine en/of truck een "Garantieverklaring gebruikte machines of trucks" wordt afgegeven, gelden tevens de voorwaarden uit die garantieverklaring. 
1.5 Bij strijdigheid tussen de diverse voorwaarden geldt de volgende rangorde: 1. de overeenkomst; 2. de voorwaarden uit de ‘Garantieverklaring gebruikte machines of trucks’; 3. deze Voorwaarden.
2. Aanbiedingen
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Staad, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend in die zin dat ook na aanvaarding door Wederpartij van een aanbieding van Staad,  Staad bevoegd is de aanbieding binnen drie volle kalenderweken na de aanvaarding te herroepen. 
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, gewichten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen die Staad niet binden. Aan dergelijke benaderingen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. 
2.3 Alle aanbiedingen van Staad zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Wederpartij verstrekte gegevens. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige aanvraag.  Voor (de gevolgen van) eventuele foutieve althans onvolledige informatie in die aanvraag, is Staad niet aansprakelijk. 
2.4 Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 1 maand na dagtekening van de aanbieding.
3. Verhuur 
3.1 Dagelijks onderhoud
3.1.1 Bij verhuur zijn de aanbiedingen altijd exclusief dagelijks onderhoud (zoals omschreven in de bedienings- en onderhoudshandleiding welke in de cabine van het object te vinden is) en exclusief schaderisico verzekering.
3.1.2 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden Staad alleen, indien deze door Staad schriftelijk akkoord zijn verklaard. 
3.1.3 De dag en weekhuurprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag of 40 uur per week. 
3.2. Huurperiode
3.2.1 Huurovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van minimaal één volledige dag.
3.2.2 Bij het bepalen van de huurperiode worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een volledige dag.
3.2.3 De Wederpartij dient het object uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt aan Staad te retourneren, tenzij er sprake is van automatische verlenging (zie punt 3.9.1) onder gelijkwaardige condities.
3.2.4 De huurperiode eindigt nadat Staad het object heeft ingenomen, na inspectie en akkoord bevinding. Het gehuurde object onbeheerd afmelden en achterlaten op het werk of in of bij Staad wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode.
3.3. Ter beschikkingstelling(aflevering), afhalen en levertijd
3.3.1 In beginsel geschiedt het ter beschikking stellen en het ophalen van het object op het door de Wederpartij opgegeven adres binnen Nederland voor rekening van Wederpartij. Projectverplaatsingen van objecten dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld en vooraf schriftelijk te worden goedgekeurd door Staad. Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van Wederpartij.
3.3.2 Het opgegeven tijdstip van ter beschikkingstelling geldt slechts bij benadering. Staad is niet aansprakelijk voor overschrijding van het opgegeven tijdstip.
3.3.3 Het object dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door Wederpartij. Reclames moeten op de dag van aflevering, direct schriftelijk worden gemeld bij Staad. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd tenzij als storing.
3.3.4 Indien een aflevering op verzoek van Wederpartij wordt uitgesteld is Staad gerechtigd de overeengekomen huur te berekenen vanaf het moment van de oorspronkelijk overeengekomen aflevering, hetzij de overeenkomst te ontbinden. 
Indien de objecten door expeditie van Staad of van derden worden teruggebracht, worden deze bij terugkomst op de vestiging door Staad gecontroleerd. Het meenemen van de objecten door onze expeditie of die van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken etc. wordt vastgesteld, laat Staad dat binnen 10 werkdagen aan de Wederpartij weten. Na melding kan Staad direct tot vervanging of reparatie overgaan en de kosten hiervan aan de Wederpartij in rekening brengen. Wederpartij is gehouden deze kosten aan Staad te vergoeden. 
3.4. Verzekering
3.4.1 Indien Staad het object inclusief een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde, dat:
a. Wederpartij als een ‘goed huisvader’ voor het object dient zorg te dragen;
b. Wederpartij een beschadiging, vernietiging of een verlies van het object onverwijld schriftelijk aan Staad dient te melden;
c. Wederpartij gehouden blijft aan Staad de schade te vergoeden, die Staad als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het Object lijdt, bijvoorbeeld indien en voor zover de door Staad afgesloten verzekering geen dekking biedt, indien er een ‘eigen risico’ verschuldigd is of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het object is veroorzaakt door grove schuld van Wederpartij, omdat Wederpartij de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan Staad heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het Object volledig te dekken.
3.5. Overige bepalingen
3.5.1 Indien buiten de schuld van de Wederpartij schade/storing aan het object is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door een gelijkwaardig object gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst. Indirecte schade, zoals onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van de objecten kunnen niet op Staad verhaald worden.
3.5.2 Staad is niet aansprakelijk voor ondergrondse schades.
3.5.3 Staad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend waterschade t.g.v. lekkage van object.
3.6. Verplichtingen van Wederpartij
3.6.1 Wederpartij dient het object in dezelfde staat terug te bezorgen/laten bezorgen, als waarin Wederpartij deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden, een en ander behoudens normale slijtage, gereinigd etc.   
3.6.2 a. Indien  een waarborgsom is overeengekomen, dient de waarborgsom door Staad te zijn ontvangen voordat het object aan Wederpartij ter beschikking wordt gesteld. 
b. Na terugontvangst van het object zal deze waarborgsom aan Wederpartij worden gerestitueerd binnen 3 weken, onder aftrek van eventueel aan Staad nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten, een en ander ter beoordeling van Staad.
c. Staad zal geen rente vergoeden over het bedrag van de waarborgsom.
3.6.3 a. Wederpartij is verplicht het object overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan Wederpartij ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden.
b. Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het object gedurende de gehele  huurperiode.
c. Het is Wederpartij niet toegestaan veranderingen aan het object aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door Staad gegeven uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en behoudens de onder 3.1.1. genoemde handelingen.
d. Wederpartij is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het object onmiddellijk schriftelijk aan Staad te melden. 
e. Het gebruik van het object is alleen toegestaan aan medewerkers van de Wederpartij tenzij vooraf door Staad schriftelijk anders is goedgekeurd.
3.6.4 Indien voor het gebruik van het object een vergunning of rijbewijs nodig is, draagt Wederpartij zorg voor de tijdige verkrijging van de vergunning of rijbewijs, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met Staad.
3.6.5 Wederpartij mag het object niet buiten Nederland brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staad. 
3.6.6 Het is Wederpartij niet toegestaan het object te vervreemden of daarop enig beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staad is het Wederpartij voorts niet toegestaan het object geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.
3.6.7 De Wederpartij machtigt haar medewerker(s) om het object in ontvangst te nemen en namens haar  rechtsgeldig een ter beschikkingstellingbon/afleveringsformulier te tekenen.
3.7. Eigendom en inspectie
3.7.1 Staad behoudt te allen tijde het onvoorwaardelijke eigendom van het object en Staad mag het object te allen tijde bij Wederpartij controleren of laten controleren. Wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.
3.7.2 Derdenbeding eigenaar/pandhouder:
a. Wederpartij verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Staad te vorderen heeft of mocht hebben. 
b. Niettegenstaande het bestaan van een huurovereenkomst zal Wederpartij het object op eerste verzoek aan de onder 3.7.2 sub a bedoelde derde afgeven, zonder dat Wederpartij zich daarbij op enig retentierecht zal beroepen, indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte van het object vordert op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Staad jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden zonder dat Staad enige schadevergoeding aan Wederpartij is verschuldigd. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
c. Indien de situatie van artikel 3.7.2 sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het object door Wederpartij zou willen continueren, is Wederpartij verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de resterende looptijd van de huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen ‘derdenbeding’ kan noch door Wederpartij, noch door Staad worden herroepen.
3.8. Verlies van materieel
3.8.1 Indien het object gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de Wederpartij geraakt, dient de Wederpartij Staad  daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen schade die Staad daardoor lijdt  te vergoeden, zodat Staat per direct een gelijkwaardig object kan inkopen. Tevens is Wederpartij een vergoeding verschuldigd aan huurderving zijdens Staad. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht Wederpartij zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan Staad.
3.9. Beëindiging, opzegging en vervanging
3.9.1 Een huurovereenkomst kan na afloop van de initiële huurperiode zoals overeengekomen steeds per dag worden beëindigd door retournering én acceptatie van het object door Staad. Huurder dient voornoemde beëindiging minimaal één werkdag voorafgaand aan de beëindiging schriftelijk aan Staad te melden.   
3.9.2 Indien is overeengekomen dat het object door Staad zal worden opgehaald, heeft Staad het recht om na afmelding een extra dag huur in rekening te brengen.
3.9.3 Staad heeft steeds het recht om het object door gelijkwaardig materieel te vervangen, zonder dat dit Wederpartij enig recht op schadevergoeding geeft.
3.10. Annulering
3.10.1 Indien Staad een voortijdige  beëindiging accepteert, zal Staad  in rekening brengen de som van de nog niet vervallen resterende termijnen onder een aftrek van 20% aan restitutie. 
4. Levering; afnameplicht; tijd en plaats van levering; overgang van risico en eigendom 
4.1 Staad is bevoegd tot het doen van deelleveranties. 
4.2 De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de overeenkomst of, indien betaling aan Staad van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen. 
4.3 Indien Staad voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van Wederpartij en Wederpartij in die medewerking om welke reden dan ook tekortschiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Staad redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Wederpartij veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Wederpartij of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra kosten die voor Staad in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan voor rekening van Wederpartij. Staad geraakt pas wegens termijnoverschrijding in verzuim, indien Wederpartij na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk een redelijke nadere termijn stelt — (welke termijn echter niet korter mag zijn dan veertien kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanzegging) — en Staad ook binnen die nadere termijn om aan haar toe te rekenen redenen niet aan haar leveringsverplichting voldoet. 
4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt aflevering plaats vanaf de vestiging van Staad en ‘af fabriek’ (‘ex works’). Wederpartij staat ervoor in dat degene die namens Wederpartij de afleverbon ondertekent, daar ook toe bevoegd is. 
4.5 Het risico voor een door Staad te leveren zaak gaat blijvend op Wederpartij over op het overeengekomen tijdstip van levering. Indien op het tussen Staad en Wederpartij overeengekomen tijdstip van levering Wederpartij om niet aan Staad toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Wederpartij over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Staad vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van levering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van Wederpartij. 
4.6 Het eigendom van door Staad geleverde zaken en goederen blijft bij Staad totdat Staad van Wederpartij volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen Wederpartij aan Staad verschuldigd is uit welke hoofde dan ook (eigendomsvoorbehoud). 
Wederpartij mag zaken en goederen waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag echter die zaken niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten. Indien Wederpartij enige betalingsverplichting niet nakomt, is Staad bevoegd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van Wederpartij tot zich te nemen. Staad is niet gehouden Wederpartij de schade te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van Wederpartij. Hetgeen Staad nog van Wederpartij heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen voor Staad in het economisch verkeer hebben. Staad hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met Wederpartij voor die goederen overeengekomen prijs. 
5. Handleiding
5.1 Met betrekking tot te leveren machines en installaties zal Staad Wederpartij in de vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de machines en installaties verschaffen in de Nederlandse taal. 
6. Tekeningen, programmatuur e.d. 
6.1 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover niet zijnde een handleiding of instructieboek als in artikel 5 bedoeld, die Staad aan Wederpartij ter hand stelt, blijven aan Staad  toebehoren en dienen op eerste verzoek van Staad te worden teruggegeven. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven. 
7. Prijs; aanpassing van prijs 
7.1 Alle bedragen genoemd in de aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en brochures van Staad zijn in euro’s , exclusief omzetbelasting en van overheidswege opgelegde heffingen, en in geval Staad voor het transport van zaken zorgdraagt, ook exclusief in ieder geval de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Staad apart volledig in rekening brengen aan Wederpartij. 
7.2 Indien tussen Staad en Wederpartij een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Staad, is Staad gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling te compenseren. 
7.3 Bedragen genoemd in aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, brochures et cetera van Staad zijn gebaseerd op de laatst bekende kostencomponenten. Staad is gerechtigd wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen of andere omstandigheden die verhoging van de kosten voor Staad met zich meebrengen, aan Wederpartij door te berekenen.
7.4 De prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
8. Betaling en nakoming door Wederpartij 
8.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en verrekening binnen 14 dagen na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Staad daarvoor opgegeven bankrekening. Staad is gerechtigd ook voor deelleveranties facturen te zenden. 
8.2 Tenzij Staad schriftelijk vooraf met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Wederpartij niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten onder meer doch niet uitsluitend om de reden dat het door Staad geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is. 
8.3 Vindt nakoming door Wederpartij van zijn verplichtingen niet of niet tijdig plaats, dan is Staad, onverminderd haar overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot: 
a. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten aanzien waarvan Wederpartij in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Wederpartij; 
b. vergoeding van alle directe en indirecte schade die Staad lijdt als gevolg van de niet-nakoming door Wederpartij. Voor zover de niet nakoming, bestaat uit het achterwege blijven van betaling of niet-tijdige betaling, zal genoemde vergoeding in ieder geval bestaan uit de (cumulatieve) wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW en 6:120 lid 2 BW). De rente is verschuldigd vanaf het moment waarop Wederpartij in gebreke is met betaling tot het moment waarop Wederpartij geheel heeft voldaan aan hetgeen hij aan Staad verschuldigd is; 
c. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen Wederpartij niet tijdig heeft betaald. 
8.4 Indien Staad reden heeft te twijfelen aan de nakoming door Wederpartij van zijn verplichtingen - waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van Wederpartij in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van Wederpartij, surséance van betaling, faillissement, het starten van een WHOA-procedure en/of aanvraag voor een schuldsanering (WSNP) van Wederpartij, stillegging, verkoop van een substantieel deel van de aandelen in Wederpartij, liquidatie van Wederpartij, verkoop van een substantieel gedeelte van de activa van Wederpartij, een wijziging van zeggenschap in Wederpartij, dan wel gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf van Wederpartij -, wordt al hetgeen Wederpartij aan Staad verschuldigd is terstond opeisbaar en is Staad bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat nakoming door Wederpartij, inclusief volledige betaling, is afgerond dan wel indien - naar genoegen van Staad – voldoende zekerheid voor de betaling is gesteld. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek plaats, dan is Staad bevoegd om de betreffende overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding aan Wederpartij en onverminderd haar recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade. 
9. Montage, installatie en/of inbedrijfstelling 
9.1 Indien Staad zaken levert, draagt Staad voor de montage, installatie en/of inbedrijfstelling slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen. 
9.2 Indien en voor zover Staad voor de montage, installatie en inbedrijfstelling zorg draagt, geldt het volgende: 
a. Wederpartij verleent alle medewerking die nodig is om Staad in staat te stellen de montage, installatie en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te kunnen (doen) uitvoeren. Hij draagt tijdig in ieder geval zorg voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek, zo nodig ook buiten de bij Wederpartij gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door Staad aan te wijzen hulpmateriaal. 
b. Wederpartij draagt er voor zorg dat alle werkzaamheden waarop door Staad bij de montage, installatie en/of inbedrijfstelling moet worden voortgebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij door Staad worden uitgevoerd tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd. Wederpartij pleegt regelmatig overleg met Staad en verschaft haar alle informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de wederzijdse werkzaamheden. 
c. Wederpartij verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en handhaving van de veiligheid op de werkplek, daarbij mede in acht nemend de ter zake geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften. In het bijzonder draagt hij zorg voor voorzieningen in verband met brand.
d. Wederpartij draagt er zorg voor dat er ten tijde van het verrichten van werkzaamheden door Staad bij Wederpartij aangaande montage, installatie en/of inbedrijfsstelling, alsmede bij andere voorkomende (service)werkzaamheden, te allen tijde een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van Wederpartij bij de werkzaamheden aanwezig is. Indien er geen vertegenwoordigingsbevoegd persoon namens Wederpartij aanwezig is bij voornoemde werkzaamheden, zal de werknemer van Staad zonder het verrichten van werkzaamheden vertrekken. De kosten verbonden aan een nieuwe afspraak zijn in dat geval volledig voor Wederpartij.      
10. Kwaliteit; herstel van gebreken; servicebeurten 
10.1 Staad levert goederen en verricht werkzaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en aan de wettelijke voorschriften die ten tijde van de laatste aanbieding van Staad in Nederland van kracht zijn. Raakt Staad na haar laatste aanbieding maar vóór de aflevering bekend met nieuwe relevante wettelijke voorschriften in Nederland, dan meldt Staad dat aan Wederpartij. In onderling overleg vindt eventuele aanpassing van de door Staad te leveren prestatie plaats. De leveringstermijn wordt voor zoveel nodig aangepast en de voor Staad uit de aanpassing voortvloeiende extra-kosten komen voor rekening van Wederpartij. Voor zover met betrekking tot te leveren goederen of te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van de te leveren goederen en prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit. 
10.2 Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, draagt Wederpartij zelf zorg voor de verkrijging daarvan. 
10.3 Na levering van goederen of na de mededeling van Staad aan Wederpartij dat zij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Wederpartij de goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de levering of de mededeling van Staad zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/of gebreken, zijnde ieder niet voldoen aan hetgeen overeengekomen), die Wederpartij in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen één-en-twintig (21) kalenderdagen na de levering of de mededeling van Staad schriftelijk aan Staad heeft gemeld, kan hij tegenover Staad geen beroep meer doen. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen. 
10.4 Tekorten of gebreken, waarvan bij de in 10.3 bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan Staad zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken, die bij de in 10.3 bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen zes maanden na de aflevering van het betreffende goed of de oplevering van het betreffende werk of na een eventuele terugroepactie vanuit Staad  alsnog aan het licht treden en binnen tien (10) kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan Staad worden gemeld, zal Staad voor zoveel als mogelijk ongedaan maken door aanvulling of – naar keuze van Staad – herstel of vervanging. Voor zover hierna in 10.5 niet anders wordt bepaald, geschiedt dat ongedaan maken voor rekening van Staad. Het recht op reclame vervalt te allen tijde 7 maanden na de aflevering van het betreffende goed of de oplevering van het betreffende werk. 
10.5 Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen: 
a. Staad zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Wederpartij biedt alle daartoe vereiste medewerking. 
b. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Staad daartoe aan te wijzen plaats. Het vervoer van de goederen naar en van die plaats voor rekening en risico van Wederpartij. 
c. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van (medewerkers van) Staad, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Wederpartij. 
d. Goederen of onderdelen die vervangen worden, worden automatisch eigendom van Staad. Indien voor deze eigendomsoverdracht medewerking van Wederpartij nodig is, zal Wederpartij deze medewerking op het eerste verzoek van Staad verlenen. 
e. Doen zich tekorten en/of gebreken voor met betrekking tot goederen die Staad van derden heeft verkregen of met betrekking tot werkzaamheden die Staad door derden heeft doen uitvoeren, dan - onverminderd het in 10.3 bepaalde - geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt. 
f. Wederpartij heeft geen recht jegens Staad op het ongedaan maken van tekorten en gebreken waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale slijtage; van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik; van gebruik niet overeenkomstig de bestemming; van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; van installatie, montage, wijziging of reparatie door Wederpartij of derde; of van het niet (juist) opvolgen van bepaalde aanwijzingen dan wel instructies van Staad. Tevens heeft Wederpartij geen recht op het ongedaan maken van gebreken wanneer dit gebreken betreffen ten aanzien van (onder)delen van door Staad geleverde goederen die niet door Staad zijn gemaakt, bewerkt en/of aangepast.
g. Het recht van Wederpartij jegens Staad op het ongedaan maken van tekorten en/of gebreken vervalt, wanneer Wederpartij het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van Staad zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren. 
h. Het zich voordoen van tekorten en/of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Wederpartij jegens Staad. Komt Wederpartij ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee. 
10.6 Indien Wederpartij reclameert ter zake van een tekort of gebrek dat niet of slechts tegen voor Staad onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, is Staad niet tot het ongedaan maken van het gebrek of tekort gehouden. In dat geval wordt de prijs voor het geleverde verminderd, welke vermindering zoveel mogelijk op basis van overleg tussen Staad en Wederpartij en met inachtneming van de bij het sluiten van de betreffende overeenkomst gehanteerde eenheidsprijzen wordt vastgesteld, of kan de betreffende overeenkomst door ieder van de partijen schriftelijk worden ontbonden waarbij Wederpartij uitsluitend gerechtigd is de betreffende overeenkomst te ontbinden  indien het niet ongedaan te maken tekort of gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering handhaving van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 
10.7 Het zich voordoen van tekorten of gebreken ten aanzien waarvan Staad een plicht tot ongedaanmaking heeft, kan - buiten het in 10.6 genoemde geval - pas dan een grond voor ontbinding door Wederpartij van de betrokken overeenkomst vormen, wanneer Staad ook na een schriftelijke aanmaning daartoe nalaat om binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn het tekort of gebrek (alsnog) ongedaan te maken.
10.8 Herstel van gebreken is uitgesloten voor geleverde goederen die niet nieuw waren op het moment van levering door Staad, voor het keuren en repareren van goederen van Wederpartij en voor goederen en/of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.    
10.9 Enkel gekochte goederen die zich in de originele, ongeopende verpakking bevinden, kunnen binnen 14 dagen na aankoop worden geretourneerd. Gekochte elektrische onderdelen kunnen niet geretourneerd worden.
10.10 Iedere vordering van Wederpartij ter zake van nakoming, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst vervalt, indien hij niet op rechtsgeldige wijze tegen Staad een rechtsvordering aanhangig heeft gemaakt binnen zes (6) maanden, nadat hij overeenkomstig het in 10.3 en 10.4 bepaalde een tekort of gebrek tijdig heeft gemeld. 
10.11 Wederpartij staat ervoor in dat degene die namens Wederpartij opdracht geeft tot het verrichten van (service)werkzaamheden, daar ook toe bevoegd is.
11. Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten 
11.1 Staad is verplicht goederen te leveren die in Nederland geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt Wederpartij door een derde aangesproken in verband met strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel eigendomsrecht, dan stelt hij Staad hiervan onverwijld in kennis en laat hij aan Staad de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde over. Acht Staad de aanwezigheid van strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk, dan is Staad gerechtigd – naar haar keuze en overigens in overleg met Wederpartij – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel om de betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Staad, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden. 
11.2 Wanneer Staad ter uitvoering van een overeenkomst met Wederpartij gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Wederpartij en een derde Staad aanspreekt - wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel eigendomsrecht in verband met het gebruik van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Wederpartij, stelt zij Wederpartij hiervan onverwijld in kennis. Staad laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Wederpartij over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten en schade van hemzelf en van Staad voor zijn rekening neemt en Staad dienaangaande vrijwaart. Staad is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Wederpartij tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12. Overmacht 
12.1 Voor Staad gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die - al dan niet voorzienbaar - buiten haar schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of, naar het oordeel van Staad, bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; pandemieën; en tekortschieten van toeleveranciers en hulppersonen. 
12.2 Doet zich aan de zijde van Staad  een omstandigheid van overmacht voor, dan zal zij Wederpartij hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Tenzij buiten twijfel is dat de overmacht toestand dertig volle werkdagen of langer gaat duren, heeft Staad het recht de verplichtingen waarvan de nakoming door overmacht wordt verhinderd of, naar het oordeel van Staad, voor Staad bijzonder bezwaarlijk wordt en de daartegen overstaande, nog niet nagekomen verplichtingen op te schorten, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Zodra buiten iedere twijfel is dat de overmacht toestand langer dan dertig volle werkdagen zal duren, of zodra de overmacht toestand langer dan dertig volle werkdagen heeft geduurd, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst door middel van een tot de andere partij te richten schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.  
13. Aansprakelijkheid 
13.1 Indien Staad aansprakelijk is uit welke hoofde dan ook, dan is de totale aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (aansprakelijkheids)verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Staad wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Staad in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt. 
13.2  Bij verhuur kan de aansprakelijkheid van Staad nooit meer bedragen dan 15% van de som van de reeds door Staad ontvangen huurbedragen exclusief BTW. Elke vorm van projectaansprakelijkheid wordt door Staad  op voorhand afgewezen.
13.3 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 13.1. bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Staad voor directe schade beperkt tot maximaal 15% van de factuurwaarde van de order. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid zal niet worden ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Staad.
13.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten. 
13.5 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door Wederpartij  ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.
13.6 Wederpartij zal Staad vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, ongeacht op welke grond, in verband met de door Staad aan Wederpartij geleverde goederen, diensten en/of verrichte werkzaamheden. Wederpartij is gehouden alle door Staad in dit verband geleden schade, waaronder doch niet uitsluitend de volledige kosten van verweer, te vergoeden. 
13.7 Wederpartij vrijwaart Staad voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een tekortkoming of gebrek in een product dat door Wederpartij aan Staad is geleverd en/of ter beschikking is gesteld. Wederpartij is gehouden alle door Staad in dit verband geleden schade, waaronder doch niet uitsluitend de volledige kosten van verweer, te vergoeden. 
13.8 Indien Wederpartij Staad op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Staad op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Staad zich tegenover Wederpartij ook op bovenstaande bepalingen beroepen. 
13.9 Indien Wederpartij goederen die zij van Staad heeft gekocht, (door)verkoopt aan een derde, eindigt elke vorm van aansprakelijkheid van Staad jegens Wederpartij en zal Wederpartij Staad vrijwaren voor vorderingen van de kopende partij en van daaropvolgende kopende partijen die verband houden met voornoemde goederen. 
13.10 De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Wederpartij bestaande verplichtingen van Staad.
14. Toepasselijk recht; bevoegde rechter 
14.1 Op de rechtsverhouding(en) tussen Staad en Wederpartij is exclusief Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
14.2 Voor zover dwingende wetsbepalingen niet anders meebrengen en partijen ook niet alsnog arbitrage overeenkomen, is de rechter, binnen wiens ressort Staad zijn hoofdvestiging heeft, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die tussen Staad en Wederpartij over of samenhangend met een rechtsverhouding tussen hen rijzen en niet in der minne kunnen worden opgelost. Staad blijft echter bevoegd Wederpartij ook in rechte aan te spreken – naar keuze van Staad  – bij de rechter in wiens ressort Wederpartij een vestiging heeft. 
14.3 Komen partijen alsnog arbitrage overeen, dan zal die arbitrage, tenzij alsdan anders wordt overeengekomen, worden beheerst door de alsdan geldende arbitrageregels van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en –Handel te ’s-Gravenhage.
14.4 De Nederlandse tekst van de Voorwaarden prevaleert boven de tekst van eventuele vertalingen.
20210601 Doosan Dx140w Action 01 Editweb

Wil je meer weten over onze machines of onze service?

Neem contact met ons op. We vertellen je er graag meer over!

Wij houden je graag op de hoogte